اراک

۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۵
 ورودی بازار تاریخی اراک
چهارسو - بازار اراک
بازار تاریخی اراک
بازار تاریخی اراک
بازار تاریخی اراک
مدرسه علمیه سپهداری
مدرسه علمیه سپهداری
کلیسای مسروپ مقدس اراک
کلیسای مسروپ مقدس اراک
تالاب میقان
خانه تاریخی حسن پور
خانه تاریخی حسن پور
موزه و حمام چهار فصل اراک
موزه جهار فصل اراک