اراک

۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۵
 ورودی بازار تاریخی اراک
چهارسو - بازار اراک
بازار تاریخی اراک
بازار تاریخی اراک
بازار تاریخی اراک
مدرسه علمیه سپهداری
مدرسه علمیه سپهداری
موزه جهار فصل اراک
موزه و حمام چهار فصل اراک
خانه تاریخی حسن پور
خانه تاریخی حسن پور
تالاب میقان
کلیسای مسروپ مقدس اراک
کلیسای مسروپ مقدس اراک