قوانین و مقررات مربوط به نظام وظیفه

۳۰ دی ۱۳۹۳ | ۱۳:۲۷ کد : ۱۷۱ اخبار آموزشی
تعداد بازدید:۱۲۷۱
قوانین و مقررات مربوط به نظام وظیفه

قوانین و مقررات مربوط به نظام وظیفه

 

1- قبل از اتمام فرجه یکساله که از تاریخ فارغ التحصیلی محاسبه می شود مشمول بایستی مراحل تسویه حساب خود را با دانشگاه به پایان رسانده و فرم (شماره 8 معرفی به حوزه نظام وظیفه) را دریافت نمایند زیرا درصورت اتمام فرجه، مشمول وارد غیبت شده و قادر به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و یا استفاده از امتیاز امریه و دریافت گواهینامه موقت و دانشنامه نخواهد بودواین فرجه از زمان پایان امتحانات آخرین نیمسال ویا تاریخ دفاعیه دانشجو محاسبه می گردد .

 

2- دانشجویان مشمول انتقالی حتما از ارسال معافیت تحصیلی خود توسط واحد مبدا (واحد که قبلا از آن مشغول به تحصیل بوده است) به واحد مقصد (واحدی که هم اکنون در آن مشغول به تحصیل می باشد) با پیگیری از اداره مشمولین دانشگاه اطمینان حاصل نموده ونسبت به ثبت آن توسط پلیس 10 اقدام نمایند.

 3- کسانی که در طول تحصیل مبادرت به اخذ انواع کارتهای معافیت (موارد خاص، کفالت و ...) نموده اند بایستی اصل و تصویر آن را به اداره مشمولین تحویل نمایند.

 4- در صورت هرگونه تغییری در نام، نام خانوادگی، نام پدر و ... و با در دست داشتن اصل و کپی شناسنامه  (توضیحات) فورا مراتب را به اداره مشمولین اطلاع دهند.

5-  دانشجویان مشمول به وظیفه عمومی بعد از تاریخ فارغ التحصیلی ، انصراف ویا اخراج یکسال  فرصت دارند تا نسبت به معرفی خود به نظام وظیفه اقدام نمایند.

6- دانشجویان مشمولی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند وسنوات آنان به اتمام نرسیده است (وارد سنوات ارفاقی نشده باشند ) وبه منظور انتقال ، تغییر رشته  ویا تغییر مقطع ( یا تواما) در سال جاری مجداد در دانشگاه یا رشته دیگری پذیرفته شده اند ( باز آزمون یا بدون آزمون ) مشروط بر اینکه در سالهای 90 و91 از امتیاز آزمون مجدد استفاده نکرده باشند وبیش از یکسال نیز از تاریخ انصراف آنان سپری نشده باشد .می توانند با ارایه برگ انصراف از رشته / محل قبلی ودریافت فرم در خواست معافیت تحصیلی به شرط صدور مجوز از دفاتر پلیس 10 از معافیت تحصیلی مجدد بهره مند می گردند . تاکید میگردد این افراد قبل از اتمام خدمت وظیفه عمومی دیگر مجاز به استفاده از این امتیاز در رشته / محل جدید ویا مقطع تحصیلی بالاتر ( تا دکتری تخصصی ) نمی باشند. (بخشنامه شماره 183113/34 مورخ 15/6/1392)

 7- طبق بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا دانشجویان فقط در صورت داشتن شرایط ذیل می توانند مدرک تحصیلی ( گواهینامه موقت / دانشنامه) خود را از دانشگاه تحویل بگیرند :

    - ارائه اصل کارت پایان خدمت ویامعافیت

    - گواهی صادره از نیروی نظامی وانتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور به تاریخ روز

    - گواهی صادره از نیروی نظامی وانتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت در دوره ضرورت بدون غیبت اولیه

    - گواهی اشتغال به تحصیل یا خدمت در وزارت بهداشت ، آموزش وپرورش ، سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، آموزشگاه فنون هواپیمایی و...

    - برگ اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت در مدت اعتبار آن

    - کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن ( بدون غیبت )

    - گواهی صادره از سوی سازمان وظیفه عمومی ومعاونتهای وظیفه عمومی استانهای کشور.

 8- دانشجویان مشمول ورودی جدید قبل از ثبت نام قطعی موظف هستند ضمن اخذ (پیوست ب) از اداره مشمولین دانشگاه  با مراجعه به یکی از دفاتر پلیس 10   پس از دریافت مجوز ثبت نام نسبت به تحویل آن به اداره مشمولین اقدام نماینددر غیر اینصورت ثبت نام آنان باطل خواهد شد.

 9- سنوات تحصیلی مجاز دانشجویان :

رعایت سقف سنوات تحصیل برای دانشجویان مشمول الزامی می باشد و سازمان وظیفه عمومی سقف مجاز تحصیل در هر مقطع تحصیلی را به شرح زیر اعلام نموده است و با کسانی که بیش از سقف تعیین شده ادامه تحصیل دهند مانند مشمولان غایب رفتار خواهد نمود لذا دانشجو به هر شکل و دلیلی (از قبیل درخواست مرخصی تحصیلی بیش از حد -مشروطی بیش از حد- درخواست تقلیل واحد – حذف ترم وخلاء تحصیلی) موفق به اتمام تحصیل در مدت مجاز نگردد، موجب افزایش سنوات شده و شخص را وارد غیبت می نماید و به همین دلیل مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر و استفاده و سفر به خارج و ... تا پایان خدمت نمی باشند ضمنا برابر اعلام وظیفه عمومی، دانشگاه از ثبت نام دانشجویانی که سقف مجاز تحصیل آنان به پایان رسیده معذور است و دانشگاه هیچ مسؤولیتی در این مورد نخواهد داشت. (بخشنامه شماره 183113/34 مورخ 15/6/1392)

    - مقطع کاردانی 5/2 سال

    - مقطع کارشناسی ناپیوسته 3 سال

    - مقطع کارشناسی 5 سال

    - مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 سال

    - مقطع کارشناسی ارشد پیوسته 6 سال

    - مقطع دکتری پیوسته 8 سال

    - مقطع دکتری ناپیوسته 6 سال

سنوات فوق برای ورودیهای 90 وبه بعد قابل محاسبه بوده و درصورتی که به هر دلیل موفق به اتمام دروس خود در سنوات تعیین شده نگردند مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نخواهند بود ومانند سربازان غایب با آنان برخورد خواهد شد.

دانشجویان مشمول ما قبل سال 90 درصورتی که در سنوات مجاز تحصیل موفق به اتمام دروس خود نگردند موظفندمراحل درخواست واخذ مجوز سنوات ارفاقی راپس از طرح در کمیسیون موارد خاص از پلیس 10 شخصا پیگیری نمایند.

 10- تحصیل همزمان با خدمت وظیفه عمومی و همچنین همزمان با تحصیل در رشته / دانشگاههای دیگر ( اعم از دانشگاه آزاد ویا سایر دانشگاهها ) در هر شرایطی ممنوع است ودانشگاه با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد نمود . (بخشنامه شماره 183113/34 مورخ 15/6/1392)

 11- ثبت نام مشمولان غایب جرم محسوب شده و ممنوع می باشد ودانشگاه از ثبت نام مشمولان غایب تارفع غیبت از طریق سازمان وظیفه عمومی ناجا معذور است.(بند 1 بخشنامه شماره 2421/40 مورخ 14/1/1385 سازمان مرکزی)

 12- شاغلین خدمت وظیفه عمومی که تا قبل از شروع نیمسال دوم خدمت آنان بطور قطع به پایان می رسد ، می توانند در دانشگاه ثبت نام نموده ونیمسال اول را از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند . بدیهی است این افراد برای شروع تحصیل در نیمسال دوم بایستی کارت پایان خدمت و یا گواهی اتمام خدمت وظیفه عمومی ارایه  نمایند  (بخشنامه شماره 183113/34 مورخ 15/6/1392)

 13- مشمولانی که در حین خدمت وظیفه عمومی می باشند مشروط بر اینکه بدون غیبت به خدمت اعزام شده باشند ( بجز پذیرفته شدگان دوره کاردانی ) حتی اگر بیش از یکسال از فراغت تحصیل آنان در مقطع قبلی سپری شده باشد  میتوانند با دریافت فرم در خواست معافیت تحصیلی از خدمت ترخیص گردند صدور مجوز آنان در دانشگاه موکول به ترخیص از خدمت وظیفه وصدور مجوز توسط دفاتر پلیس 10    می باشد  (بخشنامه شماره 183113/34 مورخ 15/6/1392)

 14- استفاده از معافیت پزشکی جهت مشمولان در حین تحصیل منع قانونی دارد و در هر صورت اقدام دانشجو جهت اخذ معافیت پزشکی خلاف مقررات و بخشنامه های وظیفه عمومی بوده ودر این خصوص از ادامه تحصیل دانشجو جلوگیری به عمل خواهد آمد و مراتب به اطلاع معاونت وظیفه عمومی خواهد رسید. حتی در مواردی دانشجو از دانشگاه انصراف داده و پس از آن مبادرت به اخذ معافیت پزشکی نموده است وقصد بازگشت به تحصیل دارد،منع قانونی داشته و دانشگاه از پذیرش مجدد این افراد معذور است.ولی افرادی که قبل از ثبت نام در دانشگاه در خواست معافیت پزشکی نموده اند ویا معافیت آنان در دست صدور می باشد با ارایه گواهی از وظیفه عمومی مربوطه مجاز به ثبت نام می باشند ودر صورتیکه فرد موفق به ارایه گواهی از وظیفه عمومی نشود  ویا معافیت پزشکی ( موقت یا دایم ) وی صادر نگردد بایستی برای آنان معافیت تحصیلی در خواست شود . (بخشنامه شماره 183113/34 مورخ 15/6/1392)

 15- دانشجویان مشمول اخراجی وترک تحصیل حق ادامه تحصیل تا پایان خدمت وظیفه عمومی یا اخذ معافیت دایم را ندارند . (بخشنامه شماره 183113/34 مورخ 15/6/1392)