آگهی مزایده فروش خودرو(مرحله دوم)

۰۷ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۳:۳۴ کد : ۲۱۸۷ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۴۲۹۰
آگهی مزایده فروش خودرو(مرحله دوم) مزایده گزار: دانشگاه آزاد اسلامی اراک شرایط متقاضیان: کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی واجد صلاحیت قانونی موضوع مزایده: فروش نه دستگاه خودروی ملکی دانشگاه آزاداسلامی اراک مبلغ خرید اسناد مزایده:۳۰۰/۰۰۰ریال واریزبه شماره ۰۱۰۵۷۴۷۷۳۹۰۰۰بانک ملی بنام دانشگاه آزاداسلامی اراک. مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ۵ درصد مبلغ کل برآوردی مشروط بر این که از مبلغ ده میلیون ریال کمتر نباشد نوع تضمین: نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبربامدت زمان سه ماه. (www.iau-arak.ac.ir)محل دریافت اسناد: وب‏سایت دانشگاه آزاد اسلامی اراک به آدرس: محل تحویل اسناد: اراک ـ میدان امام خمینی(ره) ـ بلوار امام خمینی(ره) ـ شهرک دانشگاهی امیرکبیر ـ دانشگاه آزاد اسلامی اراک ـ دفترحراست دانشگاه مهلت فروش اسناد: ازتاریخ ۰۷/۱۲/۹۶ لغایت۱۷/۱۲/۹۶ به مدت ۱۰ روز مهلت تحویل اسناد: از تاریخ۱۸/۱۲/۹۶ لغایت۲۸/۱۲/۹۶ به مدت ۱۰ روز جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید باشماره تلفن ۳۳۴۱۲۱۴۱-۰۸۶ اداره نقلیه وترابری دانشگاه (آقای شاه صنمی) تماس حاصل فرمایید. دانشگاه درردیاقبول پیشنهادهادارای اختیارتام می باشد.وهزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می‌باشد.

 دریافت فرم مزایده کامل 

 دریافت فرم اسناد

 

مرحله دوم

فرم شماره یک

شرایط عمومی پیشنهاد قیمت مزایده فروش نه دستگاه خودرو ملکی 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 

 

ماده یک ـ دعوت به مزایده

به استناد آگهی مزایده مندرج در روزنامه کثیرالانتشار از شما دعوت می‌گردد با مطالعه دقیق و کامل و رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده در آن شرکت و قیمت پیشنهادی خود را اعلام فرمایید.

تذکر مهم: ابتدا فیش بانکی به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب 0105747739000 بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی اراک بابت خرید اسناد مزایده در موعد مقرر در آگهی روزنامه واریز و اصل فیش پیوست اسناد گردد. در صورت عدم واریزیاخارج اززمان  اسناد باطل است.

ماده دو ـ موضوع مزایده و محل انجام معامله، کار یا قرارداد

موضوع مزایده مرجله دوم فروش نه دستگاه خودرو متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی اراک ‌طبق‌ مشخصات مندرج در اسناد و محل اجرای موضوع مزایده اعم از انجام کار معامله و قرارداد واقع در دانشگاه آزاد اسلامی اراک به نشانی: اراک ـ میدان امام خمینی(ره) ـ بزرگراه امام خمینی(ره) ـ شهرک دانشگاهی امیرکبیر می‌باشد.

ماده سه ـ میزان سپرده شرکت در مزایده

مبلغ سپرده برای شرکت در مزایده که الزاماً باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی با مدت زمان سه ماهه و یا واریز نقدی در بانک به شماره حساب 0105747739000 بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی اراک واریز و اصل رسید آن ضمیمه پیشنهاد و تسلیم شود محاسبه مبلغ سپرده به شرح ذیل می باشد.

3-1- مبلغ سپرده نباید از پنج درصد مبلغ برآوردی معامله (مبلغ کلی که پیشنهاد میگردد)کمتر باشد در هر صورت مبلغ سپرده که به دو صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا وجه نقد می باشد نباید از مبلغ ده میلیون ریال ( ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) کمتر باشد. (در صورت ارائه  پیشنهاد بیشتر از یک خودرو  ، ۵ درصد مبلغ پیشنهادی به تعداد خودروها  محاسبه و واریز گردد.)

ماده چهار ـ سایر شرایط اختصاصی

 1. پیشنهاد باید در سه پاکت جداگانه؛
 • پاکت (الف) حاوی مدارک مربوط به فیش‌ بانکی واریز نقدی خرید اسناد و مبلغ سپرده شرکت در مزایده.
 • پاکت (ب). اسناد مزایده
 • پاکت (ج) قیمت پیشنهادی
 •  هر سه پاکت (الف) و (ب) و(ج)باید داخل پاکت دیگری که مشخصات پیشنهاد دهنده در روی آن قید و مهر و امضا شده و نوشته شده باشد مربوط به مزایده فروش 9نه دستگاه خودرو متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی اراک ‏‏گذاشته شده و تصویر فیش واریزی خرید اسناد بر روی آن الصاق شده باشد تسلیم دانشگاه شود و در زمان بازگشایی در صورت نقص مدارک لازم در پاکت (الف) از بازگشایی پاکت (ب)و یا (ج)  خودداری خواهد شد.
 1. مبلغ کامل مورد مزایده بعد از برنده شدن باید به صورت نقد و یک‌جا به انضمام کلیه هزینه آگهی‌ و کارشناسی به حساب دانشگاه واریز گردد.
 2. دانشگاه در قبول پیشنهادها  و انعقاد قرارداد یا رد آن دارای اختیارات تام است.
 3. شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مزایده‌گزار خواهد بود.
 4. پرداخت کلیه هزینه‌های اولیه انعقاد قرارداد به عهده برنده مزایده می‌باشد و پرداخت کلیه هزینه‌های انتقال قطعی سند به نام برنده در دفتر اسناد رسمی اعم از بیمه، مالیات، حق‌الثبت و حق‌التحریر به عهده برنده می‌باشد و اخذ مفاصاحساب خلافی و مالیات تا زمان انعقاد قرارداد عادی به عهده دانشگاه خواهد بود.
 5. به پیشنهادهای مبهم، مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی و اسناد واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6. پس از اعلام برنده، قرارداد عادی فروش تنظیم و سپس انتقال قطعی و رسمی در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی اراک که از سوی دانشگاه تعیین خواهد شد، صورت می‌پذیرد و سند قطعی و رسمی فقط به نام برنده انتقال می‌یابد و انتقال سند به صورت وکالتی تحت هر عنوان اعم از وکالت تعویض پلاک و فروش صورت نخواهد پذیرفت.
 7. پس از گذشت موعد مقرر در آگهی و اسناد مزایده هیچ گونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کمیسیون معاملات یا پس از آن پذیرفته نخواهد شد.
 8. سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد یا ارائه ضمانت‌نامه معتبر بانکی جهت انجام کار با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورتی که نفر اول از انعقاد قرارداد خودداری کند و اختلاف نرخ بین نفر اول و دوم بیش از 5 درصد پیشنهاد نفر اول نباشد، قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد و سپرده نفر اول ضبط شده و اگر نفر دوم نیز از انعقاد قرارداد خودداری کند، سپرده او نیز ضبط و با نفر سوم قرارداد منعقد خواهد شد.(با محفوظ قراردادن نظر کارشناسی)
 9. شرکت‌کننده نباید از اعضای هیأت علمی و یا کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و منسوبین درجه یک و دو آنها باشد و چنانچه خلاف آن ثابت شود، پیشنهاد و قرارداد کأن لم یکن تلقی و سپرده به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد و خسارت وارده دریافت می‌گردد.
 10. اعلام مشخصات و آدرس و تلفن دقیق و کدپستی برای شرکت‌کننده در اسناد الزامی است و در غیر این صورت اسناد ناقص تلقی و ترتیب اثر داده نخواهد شد و کلیه اسناد مزایده و روی پاکت اصلی باید توسط پیشنهاددهنده اصلی آدرس وکد پستی وتلفن امضا یا مهر و امضا گردد.
 11. قیمت پیشنهادی باید به صورت حروفی و عددی به صورت کاملاً خوانا نوشته شود و در صورت تعارض بین عددی و حروفی، قیمتی که به صورت حروفی نوشته شده ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود و حق انتخاب برنده برای هریک از وسایط نقلیه برای دانشگاه محفوظ خواهد بود.
 12. پیشنهاد قیمت برای هر یک از وسایط نقلیه یا تمام آنها اختیاری است و انتخاب برنده هر دستگاه وسیله نقلیه بر مبنای بالاترین قیمت خواهد بود.
 13. شرکت‌کننده در صورت برنده شدن ملزم است سه روز پس از اعلام به وی اعم از کتبی یا تلفنی نسبت به ارائه مدارک ضروری و لازم جهت انجام کار یا قرارداد اقدام نماید. چنانچه برنده مزایده حاضر به انجام کار یا انعقاد قرارداد نشود برنده شدن وی کأن لم یکن تلقی و سپرده شرکت در مزایده او به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.
 14. آخرین مهلت تنظیم پیشنهادها و تحویل اسناد در تاریخ   28/12/96   پایان وقت اداری می‌باشد.
 15. نشانی محل تسلیم پیشنهاد اراک  ـ میدان امام خمینی(ره) ـ بزرگراه امام خمینی(ره) ـ شهرک دانشگاهی امیرکبیر ـ
  اداره حراست می‌باشد که پیشنهاددهنده باید شماره و تاریخ ثبت را در قبال دریافت اسناد اخذ نماید در غیر این صورت به منزله عدم تحویل می‌باشد.
 16. تکمیل فرم 4 پیوست اسناد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی می باشد در غیر اینصورت اسناد ناقص تلقی  و از گردونه مزایده خارج خواهد شد .

      18  -کلیه هزینه های درج آگاهی درروزنامه ها و هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده است .

       19-درضمن به دلیل نزدیک شدن به پایان سال 1396وتعطیلات ، بازگشایی پاکات مزایده ، فروردین 1397 انجام خواهدشد    

      20-      قیمت پایه دادگستری دریک برگ پیوست اسناد مزایده می باشد.

 

کلید واژه ها: آگهی مزایده فروش خودرو(مرحله دوم)