تقویم آموزشی نیمسال ۹۹-۹۸

۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۰ کد : ۳۰۷۶ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۴۱۹۹

تقویم آموزشی نیمسال اول 99-98

 

ثبت نام              98/06/09                لغایت               98/06/۱9   به صورت اینترنتی

حذف و اضافه      98/0۷/0۷              لغایت                98/0۷/۱۱ به صورت اینترنتی     

مقطع

ورودی

زمان ثبت نام

زمان حذف و اضافه

دکتری

93 بهمن ، 94 ، 95 ، 96 ، 97

98/06/10  لغایت 98/06/1۹

98/07/07  لغایت 98/07/11

کارشناسی ارشد

  95 بهمن ، 96

98/0۶/11 لغایت 98/0۶/۱۳

98/07/07 لغایت 98/07/08

97

98/0۶/۱۴ لغایت 98/0۶/۱۹

98/07/0۹ لغایت 98/07/11

کارشناسی

93 ، 94 ، 95  

98/0۶/11 لغایت 98/0۶/۱۳

98/07/07 لغایت 98/07/08

96 ، 97

98/0۶/۱۴ لغایت 98/0۶/۱۹

98/07/0۹ لغایت 98/07/11

کارشناسی ناپیوسته

95 بهمن، 96 ، 97

98/06/10  لغایت 98/06/1۹

98/07/07  لغایت 98/07/11

کاردانی

95بهمن ، 96 ، 97

98/06/10  لغایت 98/06/1۹

98/07/07  لغایت 98/07/11

شروع کلاسها            98/06/23               پایان کلاسها            98/10/12

تاریخ امتحان کتبی و شفاهی آزمون جامع 13 و 14 آذر ماه 1398

امتحانات پایان نیمسال   98/10/14  لغایت  98/10/26

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک