روابط عمومی دانشگاه

نحوه ثبت نام انتخاب رشته های بدون آزمون در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه_آزاد_اسلامی ۱۳۹۸

۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۲ کد : ۳۰۹۱ اخبار دانشگاه رویداد های مهم
تعداد بازدید:۷۰۸۶

نحوه ثبت نام انتخاب رشته های  بدون آزمون در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه_آزاد_اسلامی ۱۳۹۸

۱) متقاضیان لازم است با مراجعه به سامانه ثبت نام اینترنتی مرکــــزســــنجش و پــــذیرش دانشــــگاه بــــه آدر‌س

 https://azmoon.iau.ac.ir

نسبت به دریافت و مطالعـه دفترچـه راهنمای این دوره اقدام نمایند.

2) متقاضیان می توانند بـا پرداخـت مبلـغ 460000 ریـال نسبت به خرید کارت اعتباری ثبت‌نام اقدام نمایند و بـا ورود شناسه ثبت‌نام، رمز ثبت‌نـام و کـد امنیتـی بـه صـفحه ورود اطلاعات وارد شوند.

3) متقاضیان می توانند نسبت به انتخاب 20 رشته/شـهر از یک مجموعه و یک نظام آموزشی از میان رشته/شهرهای ارائـه شده در سامانه اقدام نمایند.

4) متقاضیانی که تمایل به انتخاب رشته/شهر از نظام‌هـای آموزشی متفاوت دارند مـی تواننـد مجـدداً بـا خریـد کـارت اینترنتی ثبت‌نـام نسـبت بـه انتخـاب 20 رشته/شـهر از نظـام آموزشی دیگر اقدام نمایند.

5) متقاضــیانی کــه تمایــل بــه انتخــاب رشته/شــهر از مجموعه‌های آزمایشی متفاوت دارند، می توانند مجدداً با خرید کارت اینترنتی ثبت نام نسـبت بـه انتخـاب 20 رشته/شـهر از مجموعه آزمایشی دیگر اقدام نمایند.

6) فایل تصویری تهیه شده توسط داوطلب لازم اسـت از طریق سامانه ثبت‌نام ارسال گردد. این فایل باید دارای شـرایط اعلام شده در دفترچه فوق باشد.

 ۷) داوطلبان لازم است پس از آماده نمودن فایل تصویری و اطلاعات لازم جهت ثبت نام به سامانه ثبت‌نام اینترنتی مرکز ســنجش و پــذیرش دانشــگاه آزاد اســلامی بــه آدرس
 https://azmoon.iau.ac.ir/Default.aspx

 مراجعه نمایند.
برخی از نکات مهمـی که لازم است قبل از شروع ثبت‌نام به آنها توجه کامل داشـته باشند در صفحه ورودی این سامانه درج گردیده است.

 

 

https://azmoon.iau.ac.ir