آرشیو اخبار

برگزاری سمینار علمی ارتقای امنیت اجتماعی در تعامل دانشگاه و پلیس با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی اراک

برگزاری سمینار علمی ارتقای امنیت اجتماعی در تعامل دانشگاه و پلیس با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی اراک و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان مرکزی

ادامه مطلب