اخبار دانشگاه - آرشیو

قاسمی خبر داد؛ آغاز کار «مرکز تحقیقات علوم اعصاب کاربردی» دانشگاه آزاد اسلامی اراک
روابط عمومی دانشگاه

قاسمی خبر داد؛ آغاز کار «مرکز تحقیقات علوم اعصاب کاربردی» دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی گفت: «آغاز کار مرکز تحقیقات علوم اعصاب کاربردی حوزه معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با چند توافق رقم خورد.»

ادامه مطلب