رویداد های مهم - آرشیو

قابل توجه کلیه اساتید هیات علمی (تمام وقت و نیمه وقت)

با توجه به ضرورت تکمیل سامانه جامع پژوهش و فناوری دانشگاه توسط اعضای هیات علمی طبق بخشنامه ۷۰/۸۱۴۳۲ مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ به آگاهی می رساند در صورت عدم همکاری اعضای هیات علمی واحدهای پایلوت برای ثبت اطلاعات در سامانه یادشده اقدام های زیر برای آنها اعمال می شود: ۱- نپرداختن هرگونه جایزه تشویقی ۲- عدم تصویب طرح پژوهشی درون دانشگاهی ۳- عدم صدور مجوز شرکت در همایش های علمی داخلی و خارجی ۴- عدم بررسی پرونده برای اعطای پژوهانه و ترفیع سالانه و ارتقای مرتبه ۵- عدم صدور مجوز استفاده از فرصت مطالعاتی

ادامه مطلب