رویداد های مهم - آرشیو

آگهی مزایده فروش خودرو(مرحله دوم)

آگهی مزایده فروش خودرو(مرحله دوم) مزایده گزار: دانشگاه آزاد اسلامی اراک شرایط متقاضیان: کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی واجد صلاحیت قانونی موضوع مزایده: فروش نه دستگاه خودروی ملکی دانشگاه آزاداسلامی اراک مبلغ خرید اسناد مزایده:۳۰۰/۰۰۰ریال واریزبه شماره ۰۱۰۵۷۴۷۷۳۹۰۰۰بانک ملی بنام دانشگاه آزاداسلامی اراک. مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ۵ درصد مبلغ کل برآوردی مشروط بر این که از مبلغ ده میلیون ریال کمتر نباشد نوع تضمین: نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبربامدت زمان سه ماه. (www.iau-arak.ac.ir)محل دریافت اسناد: وب‏سایت دانشگاه آزاد اسلامی اراک به آدرس: محل تحویل اسناد: اراک ـ میدان امام خمینی(ره) ـ بلوار امام خمینی(ره) ـ شهرک دانشگاهی امیرکبیر ـ دانشگاه آزاد اسلامی اراک ـ دفترحراست دانشگاه مهلت فروش اسناد: ازتاریخ ۰۷/۱۲/۹۶ لغایت۱۷/۱۲/۹۶ به مدت ۱۰ روز مهلت تحویل اسناد: از تاریخ۱۸/۱۲/۹۶ لغایت۲۸/۱۲/۹۶ به مدت ۱۰ روز جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید باشماره تلفن ۳۳۴۱۲۱۴۱-۰۸۶ اداره نقلیه وترابری دانشگاه (آقای شاه صنمی) تماس حاصل فرمایید. دانشگاه درردیاقبول پیشنهادهادارای اختیارتام می باشد.وهزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می‌باشد.

ادامه مطلب