رویداد های مهم - آرشیو

نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری ـ معاونت پژوهش و فناوری «نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان» پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده استان توسط دانشگاهها ،مؤسسات پژوهشی،حوزه علمیه، وزارتخانه ها و سازمانهای اجرایی فعالیت های پنج ساله از ۱ مهر ۱۳۹۲ تا آخر شهریور ۱۳۹۷ برای فعالیت های پژوهشی فارسی واز ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳ تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸ برای فعالیت های پژوهشی خارجی آخرین مهلت تحویل مدارک ۹۷/۹/۱۵ مستندات طبق ردیف ها شماره گذاری شود و بهمراه CD تحویل گردد

ادامه مطلب