راهنمای تلفن

لیست خطوط داخلی شهرک دانشگاهی امیرکبیر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حــوزه ریاسـت
داخلی
رئیس تدارکات
2146
ریزنمرات فارغ التحصیلان
2418
دفترفرهنگ دانشکده پزشکی
2524
معا ون دانشکده
2319
دفترهماهنگی
2130
دفتر ریاست
2101
تدارکات
2147
گواهینامه موقت
2419
دفترفرهنگ دانشکده انسانی
2449
مدیر آموزش دانشکده
2328
گروه ارشد-دکترا حشره شناسی
2368
دفتر ریاست
2102
تدارکات
2148
تسویه حساب فارغ التحصیلان
2199
حوزه معاونت پژوهشی
داخلی
ارشد حقوق عمومی –جزا
2329
گروه ارشدزراعت
2369
مشا ور ریاست
2106
رئیس انبارمرکزی
2149
تسویه حساب فارغ التحصیلان
2417
دفتر معاونت پژوهشی
2240
گروه کارشناسی حقوق
2330
ارشدزراعت
2463
کمیسیون معاملات
2103
انبار مرکزی
2169
تسویه حساب فارغ التحصیلان
2205
معاون پژوهشی
2241
فصلنامه ادبی
2331
مرکز تحقیقات وعلوم دام
داخلی
مدیر بازرسی
2104
سرد خانه
2188
مرکز مشا وره
2202
مدیرپژوهش
2248
ارشد جامعه شناسی-مردم شناسی
2332
رئیس دامپروری
2371
مدیر گزینش
2105
رئیس جمعداری اموال
2151
مرکزمشا وره
2203
کارشنا س امورپژوهش
2256
ارشد علوم قران وفقه ومبانی حقوق
2335
کارکنان دامپروری
2372
دفتر حراست
2107
جمعداری اموال
2285
کمیته انضباطی
2204
رئیس آزمایشگا هها
2244
ارشد ادبیات فارسی
2336
کارکنان دامپروری
2373
مدیر حراست
2108
امورمالی دانشجویی
2153
امورخوابگاه خواهران
2207
مدیرانتشا رات علمی
2260
کارشناس پژوهش
2337
کارکنان کشاورزی
2398
دفتر امور حقوقی
2119
رئیس اداره دفترداری
2154
اداره امور مشمولین
2208
انتشارات علمی
2247
گروه کارشناسی زبان انگلیسی
2338
دانشکده پزشکی
داخلی
دفتر تایپ
2120
دفترداری امورما لی
2155
بایگانی فارغ التحصیلان
2209
مدیر امورکتابخانه ها
 
گروه ارشد زبان انگلیسی
2339
معاونت دانشکده پزشکی
2501
مدیر امور بین الملل
2121
راهبری سیستمها
2156
رئیس اداره تربیت بدنی
2210
خدمات فنی کتابخانه ها
 
ثبت نام دانشکده
2340
رئیس دانشکده
2502
مدیر روابط عمومی
2122
صدورچک
2157
مسوول سالن پوریای ولی
2411
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
2251
اعضاء هیات علمی
2341
دفتررئیس دانشکده
2503
دفترروابط عمومی
2123
رسیدگی به اسناد وام کارکنان
2158
استخر اروند
2900
کارشناس باشگاه پژوهشگران
2252
مدیر پژوهش دانشکده
2342
مدیر گروه پرستاری
2504
دفترروابط عمومی
2127
رسیدگی به اسناد
2159
استخر اروند (اتاق ناجی)
 
مدیر ارتباط با صنعت وجامعه
2255
کارشناس پژوهش
2352
مدیر گروه بهداشت
2505
دفترخوشنویسی
2126
رسیدگی به اسناد امورقراردادها
2443
دفتر بهداری
2421
انجمن های علمی
 
گروه تربیت بدنی
2353
اعضاءهیات علمی برادران
2506
تالار امیرکبیر (علوم انسانی)
2125
رئیس اداره رسیدگی به اسناد
2160
پزشک برادران
2422
کارشناس ارتباط باصنعت
 
مدیر گروه تربیت بدنی
2354
مدیر گروه مامایی
2507
تالار فردوسی
2464
رئیس اداره پرداخت هزینه ها
2161
پزشک خواهران
2423
مدیرطرح وبرنامه وبودجه
2259
مدیر گروه فرانسه
2343
مدیرگروه علوم آزمایشگاهی
2508
دفتر جذب هیات علمی
2182
بایگا نی امورمالی
2400
دندانپزشکی
2425
کارشناس طرح وبرنامه وبودجه
2246
آموزش ارشد تحصیلات تکمیلی
2344
کارگاه رایانه
2509
ستاد شاهد وامورایثارگران
2426
رئیس اداره صندوق رفاه دانشجویی
2162
رئیس اداره تغذیه
2375
امورپایان نامه ها
2264
امتحا نا ت دانشکده
2345
اموردانشجویی دانشکده
2510
مدیر مرکز فناوری اطلاعات
2266
صندوق رفاه دانشجویی
2163
سرپرست آشپزخانه
2376
چاپخانه
2387
امورما لی دانشکده
2346
کارشناس گروه علوم آزمایشگاهی
2511
دفتر مرکز رایانه
2267
صندوق رفاه دانشجویی
2167
آشپزخانه
2377
کتابخانه مرجع
2254
ارشدروانشناسی-بالینی-عمومی -مشاوره
2347
کارشناس گروه مامایی
2512
مسوول سخت افزار
2268
حقوق ودستمزد هیات علمی
2164
سلف اساتید
2378
کتابخانه خواهران
2257
برنامه ریزی دانشکده
2348
کارشناس بالینی
2513
مسوول خدمات آموزشی
2269
حقوق ودستمزد کارکنان
2165
اتوماسیون تغذیه
2452
کتابخانه برادران
2258
گروه دکترا–ارشد حقوق
2349
امورمالی دانشکده
2514
آما ر
2270
مرکز آموزش نیروی انسانی
2166
بوفه برادران
2379
دانشـــکده مــدیریت
داخلی
دفترهماهنگی 1
2350
کارشناس گروه پرستاری
2515
مسوول شبکه
2271
مسوول فضای سبز
2301
بوفه خواهران
2380
دفتر دانشکده مدیریت
2279
دفترهماهنگی 2
2401
امتحا نا ت
2517
کارشنا س نرم افزار
2272
فروشگاه تعاونی مصرف
2450
حوزه معاونت عمرانی
داخلی
رئیس دانشکده
2280
ارشد حقوق خصوصی وجزا
2448
مدیر آموزش دانشکده
2518
شبکه
2273
حسابداری فروشگاه
2451
دفتر معاونت عمرانی
2213
دفتر معاون دانشکده
2281
گروه ارتبا طات
2404
برنامه ریزی وثبت نام
2519
سایت دانشگاه
2440
حوزه معاونت آموزشی
داخلی
معاون عمرانی
2214
معاون دانشکده
2282
گروه علوم تربیتی
2405
انجمن علمی پرستاری
2520
انتظامات ونگهبانی
داخلی
دفتر معاونت آموزشی
2171
دفتر فنی
2215
ارشد مدیریت صنعتی
2283
گروه ادبیات فارسی
2406
کتابخانه
2521
مسوول انتظامات ونگهبانی
2110
معاون آموزشی
2172
دفتر فنی
2216
مدیرگروه ارشد مدیریت اجرایی
2284
گروه روانشناسی
2408
مدیرپژوهش دانشکده
2522
انتظامات برادران
2111
دفتر مدیرکل آموزش
2173
دفتر فنی
2217
مدیر گروه ارشد اقتصاد
2286
گروه دکترا-ارشد علوم تربیتی
2409
اعضاءهیات علمی خواهران
2523
انتظامات برادران
2112
مدیر کل آموزش
2174
دفتر طراحی
2218
مدیر گروه مدیریت بازرگانی
2288
گروه پژوهشگری-علوم اجتماعی
2410
دفترهماهنگی
2525
انتظامات خواهران
2113
رئیس کارگزینی هیات علمی
2175
امور پیما نهای عمرانی
2228
کارشناس اقتصاد-اموربانکی
2289
فصلنامه علوم اجتماعی
2436
خانه بهداشت
2526
مسوول کارت ساعت
2114
کارگزینی هیات علمی
2176
رئیس تا سیسا ت
2220
کارشناس تحصیلات تکمیلی
2290
کارگاه رایانه
2355
معارفــــــــــــــــــ
داخلی
انتظامات دانشکده کشاورزی
2116
مدیر امتحا نا ت
2177
تاسیسا ت برق
2221
مدیرگروه مدیریت صنعتی
2291
اعضاءهیات علمی
2413
مدیرگروه معارف
2323
انتظامات دانشکده انسانی
2117
امتحا نا ت
2430
تاسیسا ت برق
2223
مدیرگروه اقتصاد بازرگانی
2293
مدیر گروه هنر
2310
برنامه ریزی گروه معارف
2320
انتظامات دانشکده مدیریت
2118
اداره برنامه ریزی
2178
تاسیسات آب
2224
مدیر پژوهش دانشکده
2294
کارشناس گروه هنر
2453
کارشناس گروه معارف
2322
انتطامات دانشکده هنر
2412
اداره ثبت نام
2179
تاسیات استخر
2500
کارشناس پژوهش
2295
مسوول کارگاه هنر
2299
بســـــــــــــیج
داخلی
انتظامات دانشکده پزشکی
2402
رئیس اداره ثبت نام
2180
کارگاه جوشکاری
2225
گروه ارشد بازرگانی – ما لی
2296
بایگانی امتحانات دانشکده
2444
بسیج کارکنان
2238
حوزه معاونت اداری مالی
داخلی
دفتر بررسی وضعیت تحصیلی
2181
کارگاه نقاشی
2226
امتحانات دانشکده
2297
امور دانشجویی دانشکده
2170
بسیج اساتید
2239
دفترمعاونت اداری مالی
2131
بررسی وضعیت تحصیلی
2184
کارگاه نجاری
2227
ثبت نام وبرنامه ریزی
2298
دانشــکده کـشـــاورزی
داخلی
بسیج دانشجویی برادران دا(مدیریت)
2446
معاون اداری ما لی
2132
دبیرخانه آموزش
2183
شیشه بری
2416
مدیر گروه حسابداری
2300
دفتر دانشکده
2357
بسیج دانشجویی برادران دا(کشاورزی)
2236
مدیرکل امورمالی
2133
اداره ثبت نمرات
2185
کارگران دفتر فنی
2415
کارشناس گروه حسابداری
2276
رئیس دانشکده
2358
بسیج دانشجویی خواهران دا(کشاورزی)
2324
دفترمدیر کل اموراداری
2134
رئیس اداره بایگانی مرکزی
2186
حوزه معاونت فرهنگی
داخلی
گروه بازرگانی-صنعتی
2277
معاون دانشکده
2433
بسیج دانشجویی خواهران دا(مدیریت)
2237
مدیرکل اموراداری
2312
با یگا نی مرکزی
2187
دفتر معاونت فرهنگی
2230
مدیر آموزش دانشکده
2303
علوم دامی –حفاظت خاک-دکترا آب
2359
هتـــــــــــــــل
داخلی
رئیس کارگزینی کارکنان
2135
با یگا نی
 
معاون فرهنگی
2231
دفتر هماهنگی دانشکده
2304
گیاه پزشکی ارشد علفهای هرز-بیماری شناسی
2360
دفترهتل
2470
کا رگزینی (کارت ساعت)
2136
با یگا نی هیات علمی
2189
کانون قرآن وعترت برادران