زمان بندی ثبت نام

 پذیرفته شدگان مهر ۱۳۹۵ که ثبت نام با تاخیر دارند

۹۵/۱۰/۲۸  لغایت ۹۵/۱۰/۳۰

 پذیرفته شدگان بهمن ۱۳۹۵مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

۹۵/۱۱/۰۲  لغایت  ۹۵/۱۱/۰۳

 پذیرفته شدگان بهمن ۱۳۹۵ مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

۹۵/۱۱/۰۴ لغایت  ۹۵/۱۱/۰۵