رئیس واحد

سرپرست واحد و دبیر هیأت امنای استان مرکزی

 

 

 

عباسعلی حیدری

استادیار 

دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی

 
 
 
 
 
 
 
سوابق اجرایی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیش از 15 مقاله علمی و پژوهشی و isi

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان به مدت 2سال

معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به مدت 2سال

عضویت در کمیته بورس منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی اراک

عضویت در کمیته منتخب واحد اراک وابسته به هیأت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی اراک

دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی

عضویت در هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی اراک

مدیریت گروه های آموزشی درمقاطع مختلف به مدت حدود 15 سال

نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای دانشگاه های آزاداسلامی استان تاکنون