مدیر مرکز

مدیر مرکزفن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه 
مصطفی رضایی
 

            

تلفن: 34132285-086

         086-33412266