امکانات

 

نشانی: اراک- میدان امام خمینی(ره)- بلوار امام خمینی(ره)-کیلومتر۳ جاده خمین- شهرک دانشگاهی امیرکبیر-

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

  تلفن: ۹-۳۴۱۳۲۴۵۱-۰۸۶ کدپستی: ۹۱۳۱-۱-۳۸۳۶۱    

صندوق پستی:  ۳۸۱۳۵/۵۶۷          www.iau-arak.ac.ir