دفترچه تلفن

لیست خطوط داخلی شهرک دانشگاهی امیرکبیر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

حــوزه ریاسـت

داخلی

رئیس تدارکات

2146

ریزنمرات فارغ التحصیلان

2418

دفترفرهنگ دانشکده پزشکی

2524

معا ون دانشکده

2319

دفترهماهنگی

2130

دفتر ریاست

2101

تدارکات

2147

گواهینامه موقت

2419

دفترفرهنگ دانشکده انسانی

2449

مدیر آموزش دانشکده

2328

گروه ارشد-دکترا حشره شناسی

2368

دفتر ریاست

2102

تدارکات

2148

تسویه حساب فارغ التحصیلان

2199

حوزه

معاونت پژوهشی

داخلی

ارشد حقوق عمومی –جزا

2329

گروه ارشدزراعت

2369

مشا ور ریاست

2106

رئیس انبارمرکزی

2149

تسویه حساب فارغ التحصیلان

2417

دفتر معاونت پژوهشی

2240

گروه کارشناسی حقوق

2330

ارشدزراعت

2463

کمیسیون معاملات

2103

انبار مرکزی

2169

تسویه حساب فارغ التحصیلان

2205

معاون پژوهشی

2241

فصلنامه ادبی

2331

مرکز تحقیقات وعلوم دام

داخلی

مدیر بازرسی

2104

سرد خانه

2188

مرکز مشا وره

2202

مدیرپژوهش

2248

ارشد جامعه شناسی-مردم شناسی

2332

رئیس دامپروری

2371

مدیر گزینش

2105

رئیس جمعداری اموال

2151

مرکزمشا وره

2203

کارشنا س امورپژوهش

2256

ارشد علوم قران وفقه ومبانی حقوق

2335

کارکنان دامپروری

2372

دفتر حراست

2107

جمعداری اموال

2285

کمیته انضباطی

2204

رئیس آزمایشگا هها

2244

ارشد ادبیات فارسی

2336

کارکنان دامپروری

2373

مدیر حراست

2108

امورمالی دانشجویی

2153

امورخوابگاه خواهران

2207

مدیرانتشا رات علمی

2260

کارشناس پژوهش

2337

کارکنان کشاورزی

2398

دفتر امور حقوقی

2119

رئیس اداره دفترداری

2154

اداره امور مشمولین

2208

انتشارات علمی

2247

گروه کارشناسی زبان انگلیسی

2338

دانشکده پزشکی

داخلی

دفتر تایپ

2120

دفترداری امورما لی

2155

بایگانی فارغ التحصیلان

2209

مدیر امورکتابخانه ها

 

گروه ارشد زبان انگلیسی

2339

معاونت دانشکده پزشکی

2501

مدیر امور بین الملل

2121

راهبری سیستمها

2156

رئیس اداره تربیت بدنی

2210

خدمات فنی کتابخانه ها

 

ثبت نام دانشکده

2340

رئیس دانشکده

2502

مدیر روابط عمومی

2122

صدورچک

2157

مسوول سالن پوریای ولی

2411

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

2251

اعضاء هیات علمی

2341

دفتررئیس دانشکده

2503

دفترروابط عمومی

2123

رسیدگی به اسناد وام کارکنان

2158

استخر اروند

2900

کارشناس باشگاه پژوهشگران

2252

مدیر پژوهش دانشکده

2342

مدیر گروه پرستاری

2504

دفترروابط عمومی

2127

رسیدگی به اسناد

2159

استخر اروند (اتاق ناجی)

 

مدیر ارتباط با صنعت وجامعه

2255

کارشناس پژوهش

2352

مدیر گروه بهداشت

2505

دفترخوشنویسی

2126

رسیدگی به اسناد امورقراردادها

2443

دفتر بهداری

2421

انجمن های علمی

 

گروه تربیت بدنی

2353

اعضاءهیات علمی برادران

2506

تالار امیرکبیر (علوم انسانی)

2125

رئیس اداره رسیدگی به اسناد

2160

پزشک برادران

2422

کارشناس ارتباط باصنعت

 

مدیر گروه تربیت بدنی

2354

مدیر گروه مامایی

2507

تالار فردوسی

2464

رئیس اداره پرداخت هزینه ها

2161

پزشک خواهران

2423

مدیرطرح وبرنامه وبودجه

2259

مدیر گروه فرانسه

2343

مدیرگروه علوم آزمایشگاهی

2508

دفتر جذب هیات علمی

2182

بایگا نی امورمالی

2400

دندانپزشکی

2425

کارشناس طرح وبرنامه وبودجه

2246

آموزش ارشد تحصیلات تکمیلی

2344

کارگاه رایانه

2509

ستاد شاهد وامورایثارگران

2426

رئیس اداره صندوق رفاه دانشجویی

2162

رئیس اداره تغذیه

2375

امورپایان نامه ها

2264

امتحانات دانشکده

2345

اموردانشجویی دانشکده

2510

مدیر مرکز فناوری اطلاعات

2266

صندوق رفاه دانشجویی

2163

سرپرست آشپزخانه

2376

چاپخانه

2387

امورما لی دانشکده

2346

کارشناس گروه علوم آزمایشگاهی

2511

دفتر مرکز رایانه

2267

صندوق رفاه دانشجویی

2167

آشپزخانه

2377

کتابخانه مرجع

2254

ارشدروانشناسی-بالینی-عمومی -مشاوره

2347

کارشناس گروه مامایی

2512

مسوول سخت افزار

2268

حقوق ودستمزد هیات علمی

2164

سلف اساتید

2378

کتابخانه خواهران

2257

برنامه ریزی دانشکده

2348

کارشناس بالینی

2513

مسوول خدمات آموزشی –اتوماسیون اداری

2269

حقوق ودستمزد کارکنان

2165

اتوماسیون تغذیه

2452

کتابخانه برادران

2258

گروه دکترا–ارشد حقوق

2349

امورمالی دانشکده

2514

آما ر

2270

مرکز آموزش نیروی انسانی

2166

بوفه برادران

2379

دانشـــکده مــدیریت

داخلی

دفترهماهنگی 1

2350

کارشناس گروه پرستاری

2515

مسوول شبکه

2271

مسوول فضای سبز

2301

بوفه خواهران

2380

دفتر دانشکده مدیریت

2279

دفترهماهنگی 2

2401

امتحا نا ت

2517

کارشنا س نرم افزار

2272

فروشگاه تعاونی مصرف

2450

حوزه معاونت عمرانی

داخلی

رئیس دانشکده

2280

ارشد حقوق خصوصی وجزا

2448

مدیر آموزش دانشکده

2518

شبکه

2273

حسابداری فروشگاه

2451

دفتر معاونت عمرانی

2213

دفتر معاون دانشکده

2281

گروه ارتبا طات

2404

برنامه ریزی وثبت نام

2519

سایت دانشگاه

2440

حوزه معاونت آموزشی

داخلی

معاون عمرانی

2214

معاون دانشکده

2282

گروه علوم تربیتی

2405

انجمن علمی پرستاری

2520

انتظامات ونگهبانی

داخلی

دفتر معاونت آموزشی

2171

دفتر فنی

2215

ارشد مدیریت صنعتی

2283

گروه ادبیات فارسی

2406

کتابخانه

2521

مسوول انتظامات ونگهبانی

2110

معاون آموزشی

2172

دفتر فنی

2216

مدیرگروه ارشد مدیریت اجرایی

2284

گروه روانشناسی

2408

مدیرپژوهش دانشکده

2522

انتظامات برادران

2111

دفتر مدیرکل آموزش

2173

دفتر فنی

2217

مدیر گروه ارشد اقتصاد

2286

گروه دکترا-ارشد علوم تربیتی

2409

اعضاءهیات علمی خواهران

2523

انتظامات برادران

2112

مدیر کل آموزش

2174

دفتر طراحی

2218

مدیر گروه مدیریت بازرگانی

2288

گروه پژوهشگری-علوم اجتماعی

2410

دفترهماهنگی

2525

انتظامات خواهران

2113

رئیس کارگزینی هیات علمی

2175

امور پیما نهای عمرانی

2228

اموردانشجویی –کارشناس اقتصاد-اموربانکی

2289

فصلنامه علوم اجتماعی

2436

خانه بهداشت

2526

مسوول کارت ساعت

2114

کارگزینی هیات علمی

2176

رئیس تا سیسا ت

2220

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2290

کارگاه رایانه

2355

معارفــــــــــــــــــ

داخلی

انتظامات دانشکده کشاورزی

2116

مدیر امتحا نا ت

2177

تاسیسا ت برق

2221

مدیرگروه مدیریت صنعتی

2291

اعضاءهیات علمی

2413

مدیرگروه معارف

2323

انتظامات دانشکده انسانی 

2117

امتحا نا ت

2430

تاسیسا ت برق

2223

مدیرگروه اقتصاد بازرگانی

2293

مدیر گروه هنر

2310

برنامه ریزی گروه معارف

2320

انتظامات دانشکده مدیریت 

2118

اداره برنامه ریزی

2178

تاسیسات آب          

2224

مدیر پژوهش دانشکده

2294

کارشناس گروه هنر

2453

کارشناس گروه معارف

2322

انتطامات دانشکده هنر

2412

اداره ثبت نام

2179

تاسیات استخر

2500

کارشناس پژوهش

2295

مسوول کارگاه هنر

2299

بســـــــــــــیج

داخلی

انتظامات دانشکده پزشکی

2402

رئیس اداره ثبت نام

2180

کارگاه جوشکاری

2225

گروه ارشد بازرگانی – ما لی

2296

بایگانی امتحانات دانشکده

2444

بسیج کارکنان

2238

حوزه معاونت اداری مالی

داخلی

دفتر بررسی وضعیت تحصیلی

2181

کارگاه نقاشی

2226

امتحانات دانشکده

2297

امور دانشجویی دانشکده

2170

بسیج اساتید

2239

دفترمعاونت اداری مالی

2131

بررسی وضعیت تحصیلی

2184

کارگاه نجاری

2227

ثبت نام وبرنامه ریزی

2298

دانشــکده

کـشـــاورزی

داخلی

بسیج دانشجویی برادران دا(مدیریت)

2446

معاون اداری ما لی

2132

دبیرخانه آموزش

2183

شیشه بری

2416

مدیر گروه حسابداری

2300

دفتر دانشکده

2357

بسیج دانشجویی برادران دا(کشاورزی)

2236

مدیرکل امورمالی

2133

اداره ثبت نمرات

2185

کارگران دفتر فنی

2415

کارشناس گروه حسابداری

2276

رئیس دانشکده

2358

بسیج دانشجویی خواهران دا(کشاورزی)

2324

دفترمدیر کل اموراداری

2134

رئیس اداره بایگانی مرکزی

2186

حوزه معاونت فرهنگی

داخلی

کارشناس گروه بازرگانی-صنعتی

2277

معاون دانشکده

2433

بسیج دانشجویی خواهران دا(مدیریت)

2237

مدیرکل اموراداری

2312

با یگا نی مرکزی

2187

دفتر معاونت فرهنگی

2230

مدیر آموزش دانشکده

2303

گروههای-فضای سبز-علوم دامی –حفاظت خاک-دکترا آب

2359

هتـــــــــــــــل

داخلی

رئیس کارگزینی کارکنان

2135

با یگا نی

 

معاون فرهنگی

2231

دفتر هماهنگی دانشکده

2304

گیاه پزشکی ارشد علفهای هرز-بیماری شناسی گیاهی-

2360

دفترهتل

2470

کا رگزینی (کارت ساعت)

2136

با یگا نی هیات علمی

2189

کانون قرآن وعترت برادران

  دانشکده علوم انسانی داخلی