رئیس دبیرخانه

رییس دبیرخانه هیأت جذب هیأت علمی استان مرکزی

 

شکوه شریفی

کارشناسی ارشدعلوم اقتصاد

شماره تلفن: ۰۸۶۳۴۱۴۰۶۳۸