مدیر مرکز

مدیر مرکزفن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه 

آقای مهندس علیرضا بیگی

تلفن:  ۰۸۶۳۴۱۳۲۲۸۵

         ۰۸۶۳۳۴۱۲۲۶۶