مدیر مرکز

مدیر مرکزفن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه 

آقای مهندس مصطفی رضایی

 

            

تلفن:  ۰۸۶۳۴۱۳۲۲۸۵

         ۰۸۶۳۳۴۱۲۲۶۶