مدیر مرکز

مدیر مرکزفن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه 

آقای مهندس علیرضا بیگی

            کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

ar_beygi@yahoo.com

تلفن:  ۰۸۶۳۴۱۳۲۲۸۵

         ۰۸۶۳۳۴۱۲۲۶۶