بخش اینترنت

- مدیریت و پشتیبانی از وب سایت دانشگاه.

- مدیریت و تعریف کاربران اینترنت دانشگاه.

- مدیریت و تعریف پست الکترونیک اساتید و دانشجویان دکتری دانشگاه.

- ارزیابی و بهینه سازی وب سات اصلی و وب سایت های زیر مجموعه دانشگاه.