بخش نرم افزار و سیستم آموزش

-  پشتیبانی و تعریف ترم جدید و اطلاعات لازم در سیستم آموزش سیدا.

-  تعریف دسترسی کاربران جدید و اصلاح کاربری ها و دسترسی کاربران به سیستم آموزش.

-  بازیابی و پرینت لاگ از عملیات کاربران بنا به درخواست مسئولین دانشگاه.

-  فراهم سازی مقدمات لازم جهت نصب وانتقال اطلاعات از نسخه قدیم به نسخه جدید سیدا (نسخه 2).

-  بررسی و رفع اشکالات سیستم سیدا در حد امکان ،در زمان ثبت نام های ترم جدید.