بخش سیستم اتوماسیون اداری

- پشیتبانی از سیستم اتوماسیون اداری .

- تعریف و اصلاح کاربران و دسترسی آنها در سیستم اتوماسیون.

- رفع اشکلات احتمالی کاربران.

- راهنمای نصب سیستم اتوماسیون اداری