بخش سیستم اتوماسیون اداری

- پشیتبانی از سیستم اتوماسیون اداری رایورز.

- تعریف و اصلاح کاربران و دسترسی آنها در سیستم اتوماسیون.

- رفع اشکلات احتمالی کاربران.