رِییس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و واحد اراک

دکتر حسین کلانتری خلیل آباد

رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و واحد اراک