لیست تلفن های داخلی

حوزه ریاست

داخلی

هم اندیشی اساتید

2494

حقوق ودستمزد کارکنان

2165

مدیرکل امورفرهنگی

2234

دفتر معاون دانشکده

2281

گروه دکتری–ارشد حقوق

2349

انجمن علمی پرستاری

2520

دفتردانشکده

2591

سوئیت شماره 3

2473

دفتر ریاست

2101

مدیر اجرایی نهاد

2495

مسوول فضای سبز

2301

مدیرمطالعات وپژوهشهای فرهنگی

2466

معاون دانشکده

2282

دفترهماهنگی 1

2350

کتابخانه

2521

مدیرآموزش

2592

سوئیت شماره 4

2474

دفتر ریاست

2102

تشکل های سباسی

داخلی

فروشگاه تعاونی مصرف

2450

مدیرامورفرهنگی وفوق برنامه

2229

ارشد مدیریت صنعتی

2283

گروه ارتبا طات

2404

مدیرپژوهش دانشکده

2522

برنامه ریزی-ثبت نام

2593

سوئیت شماره 5

2475

کمیسیون معا ملات

2103

تشکل های سباسی

2191

حوزه معاونت آموزشی

داخلی

کارشناس امورفرهنگی(خانه نشریات)

2447

مدیرگروه ارشد مدیریت اجرایی

2284

کلیه گروه های علوم تربیتی

2405

اعضاءهیات علمی خواهران

2523

امتحانات

2594

سوئیت شماره 6

2476

مدیر بازرسی

2104

تشکل های سباسی

2192

دفتر معاونت آموزشی

2171

کارشناس امورفرهنگی (ادب وهنر)

2129

مدیر گروه ارشد اقتصاد

2286

گروه ادبیات فارسی

2406

اعضاءهیات علمی خواهران

2524

دفتر هماهنگی

2595

آبدارخـــا نه ها

داخلی

مدیر گزینش

2105

انتظامات ونگهبانی

داخلی

معاون آموزشی

2172

کانون های دانشجویی

2428

مدیر گروه مدیریت بازرگانی

2288

آزمایشگاه روانشناسی

2407

اعضاءهیات علمی خواهران

2528

اموردانشجویی

2596

آبدارخانه ریاست

2381

رئیس حقوقی وانتصابات استان

2106

مسوول انتظامات ونگهبانی

2110

دفتر مدیرکل آموزش

2173

مسوول کانون قرآن وعترت

2232

اموردانشجویی –کارشناس اقتصاد-اموربانکی

2289

گروه روانشناسی

2408

دفترهماهنگی

2525

مدیرپژوهش

2597

آبدارخانه حوزه اداری مالی

2588

امورپیگیری

2399

انتظامات برادران

2111

مدیر کل آموزش

2174

کارشناس کانون قرآن وعترت

2233

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2290

گروه دکتری-ارشد علوم تربیتی

2409

خانه بهداشت

2526

مدیرگروه فیزیک

2598

آبدارخانه دفترنهاد

2393

دفتر حراست

2107

انتظامات برادران

2112

رئیس کارگزینی هیات علمی

2175

امورفرهنگی خواهران

2263

مدیرگروه مدیریت صنعتی

2291

هیات علمی علوم اجتماعی

2410

دانشکده فنی ومهندسی

داخلی

 

2599

آبدارخانه معاونت آموزشی

2385

دفتر حراست

2201

انتظامات خواهران

2113

کارگزینی هیات علمی

2176

ستاد اقامه نماز

2427

مدیرگروه اقتصاد بازرگانی

2293

گروه کارشناسی –ارشد-دکتری جامعه شناسی

2436

دفتر دانشکده فنی

2535

مدیرگروه ریاضی

2600

آبدارخانه معاونت پژوهشی

2262

مدیر حراست

2108

انتظامات ورودی کارکنان

2114

مدیر امتحا نا ت

2177

مسجد صاحب الزمان (عج ا..)

2235

مدیر پژوهش دانشکده

2294

کارگاه رایانه

2355

رئیس دانشکده فنی

2536

کارشناس آموزش وپژوهش

2601

آبدارخانه فنی ومهندسی

2429

دفتر امور حقوقی

2119

انتظامات دانشکده کشاورزی

2116

امتحا نا ت

2430

دفترفرهنگ دانشکده کشاورزی

2437

کارشناس پژوهش

2295

اعضاءهیات علمی ادبیات

2413

دفترمعاون دانشکده فنی

2537

گروه شیمی کارشناسی وارشد

2602

آبدارخانه معاونت فرهنگی

2388

دفتر تایپ

2120

انتظامات دانشکده انسانی

2117

اداره برنامه ریزی

2178

دفترفرهنگ دانشکده مدیریت

2438

سالن دفاعیه

2296

اعضا هیات علمی علوم تربیتی

2448

معاون دانشکده فنی

2538

کارشناس گروه شیمی فیزیک

2603

آبدارخانه فنی ومهندسی

2382

مدیر امور بین الملل

2121

انتظامات دانشکده مدیریت

2118

اداره ثبت نام

2179

دفرفرهنگ دانشکده پزشکی

2524

هیات علمی مدیریت

2321

مدیر گروه هنر

2310

پزوهش دانشکده فنی 

2539

کارشناس ارشد شیمی –میکروبیولوژی

2604

آبدارخانه سالن پوریای ولی

2394

مدیر روابط عمومی

2122

انتطامات دانشکده علوم پایه

2412

رئیس اداره ثبت نام

2180

دفترفرهنگ دانشکده انسانی

2449

امتحانات دانشکده

2297

کارشناس گروه هنر

2453

مدیر پروهش فنی ومهندسی

2541

مدیرگروه میکروبیولوژی

2605

آبدارخانه سالنG  

2317

دفترروابط عمومی

2123

انتظامات دانشکده پزشکی

2402

دفتر بررسی وضعیت تحصیلی

2181

دفترفرهنگ دانشکده فنی

 

ثبت نام وبرنامه ریزی

2298

مسوول کارگاه هنر

2299

امورمالی فنی ومهندسی

2542

تحصیلات تکمیلی زیست شناسی

2606

آبدارخانه استخر

2143

دفترروابط عمومی

2127

انتظامات دانشکده فنی

2540

بررسی وضعیت تحصیلی

2184

دفترفرهنگ دانشکده علوم پایه

 

مدیر گروه حسابداری

2300

امتحانات

2444

کارشناسی معماری

2544

کارشناس گروه میکروبیولوژی

2607

آبدارخانه دا- انسانی طبقه اول

2395

دفترخوشنویسی

2126

حوزه معاونت اداری مالی

داخلی

دبیرخانه آموزش

2183

حوزه معاونت پژوهشی

داخلی

کارشناس گروه حسابداری

2276

ارشدبالینی تربیتی-مشاوره وراهنمایی خانواده

2170

تحصیلات تکمیلی کلیه رشته های فنی

2545

هیات علمی شیمی

2608

آبدارخانه دا-انسانی طبقه دوم

2397

تالار امیرکبیر

2125

دفترمعاونت اداری مالی

2131

اداره ثبت نمرات

2185

دفتر معاونت پژوهشی

2240

کارشناس گروه بازرگانی-صنعتی

2277

دانشــکده کـشـــاورزی

داخلی

ارشد ودکتری مکانیک

2546

هیات علمی شیمی- فیزیک

2609

آبدارخانه دا-انسانی طبقه سوم

2168

تالار فردوسی

2464

معاون اداری ما لی

2132

رئیس اداره بایگانی مرکزی

2186

معاون پژوهشی

2241

دفترنشریه ریاضیات مالی

2318

دفتر دانشکده

2357

مجله مکانیک

2547

شورای زنان فرهیخته

2609

آبدارخانه دا-کشاورزی زیرزمین

2396

اتاق کنفرانس ساختمان شماره 1

2366

مدیرکل امورمالی

2133

با یگا نی مرکزی

2187

مدیرپژوهش

2248

مدیر آموزش دانشکده

2303

رئیس دانشکده

2358

ارشد برق

2548

هیات علمی ریاضی

2610

آبدارخانه دا-کشاورزی زیرزمین

2487

اتاق کنفرانس ساختمان شماره 1

2367

دفترمدیر کل اموراداری

2134

نظارت وارزیابی آموزش

2188

کارشنا س امورپژوهش

2256

کارشناس آموزش

2302

گروههای-فضای سبز-علوم دامی –حفاظت خاک-دکترا آب

2359

ارشد عمران –خاک –سازه

2549

مجله ریاضی

2611

آبدارخانه دا-کشاورزی طبقه چهارم

2457

دفتر جذب هیات علمی

2182

مدیرکل اموراداری

2312

با یگا نی هیات علمی

2189

رئیس آزمایشگا هها

2244

دفتر هماهنگی دانشکده

2304

گیاه پزشکی ارشد علفهای هرز-بیماری شناسی گیاهی-

2360

ارشد عمران

2550

مجله میکروبیولوژی

2612

آبدارخانه دا -مدیریت طبقه اول

2383

ستاد شاهد وامورایثارگران

2426

رئیس کارگزینی کارکنان

2135

حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی

داخلی

مدیرانتشا رات علمی

2260

دفتر هماهنگی دانشکده

2309

کارشناس پایان نامه ها –تحصیلات تکمیلی

2467

مدیر آموزش فنی ومهندسی

2551

هیات علمی زیست

2613

آبدارخانه دا-مدیریت طبقه دوم

2386

مدیر مرکز فناوری اطلاعات

2266

کا رگزینی (کارت ساعت)

2136

دفتر معاون دانشجویی وفرهنگی

2230

انتشارات علمی

2247

امور ما لی دانشکده

2308

امتحانات ثبت نام برنامه ریزی

2363

کارشناس آموزش قنی مهندسی

2552

هیات علمی شیمی تجزیه

2614

آبدارخانه دا-مدیریت طبقه سوم

2384

دفتر مرکز رایانه

2267

کا رگزینی کارکنان

2137

معاون دانشجویی وفرهنگی

2231

انجمن های علمی

2259

گروه ارشد بازاریابی داخلی

2311

آزمایشگاه کشاورزی

2365

مدیرگروه پتروشیمی

2553

مجله شیمی

2615

آبدارخانه دا-هنر طبقه اول

2458

مسوول سخت افزار

2268

کا رگزینی کارکنان

2414

مدیرکل امور دانشجویی

2193

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

2251

کا رگاه رایانه دانشکده

2316

آزمایشگاه محیط زیست

2431

ارشد صنایع معماری کامپیوتر

2554

مجله شیمی

2616

آبدارخانه دا-هنر طبقه دوم

2392

سخت افزار

2269

رئیس دبیرخانه مرکزی

2138

نقل وانتقا لات دانشجویی

2194

کارشناس باشگاه پژوهشگران

2251

مدیرگروه ارشد ما لی ودولتی

2200

گروه زراعت –اصلاح نباتات

2333

گروه مکانیک

2555

مجتمع آزمایشگاهی رازی

داخلی

آبدارخانه دا-هنر طبقه چهارم

2391

مسوول شبکه

2271

دبیرخانه مرکزی

2139

نقل وانتقا لات دانشجویی

2195

مدیر ارتباط با صنعت وجامعه

2255

مدیر گروه ارشد حسابداری

2274

فصلنامه تحقیقات حشره شناسی

2315

مدیرگروه کامپیوتر

2556

مسوول آزمایشگاه شیمی

2480

آبدارخانه دا-پزشکی طبقه اول

2527

خدمات آموزشی

2370

ماشین نویسی

2140

 

 

کارشناس ارتباط باصنعت

2252

گروه ارشد مدیریت دولتی

2278

اموردانشجویی وآموزشی

2432

کارشناس گروه کامپیوتر

2557

انبار آزمایشگاه

2481

آبدارخانه دا-پزشکی طبقه سوم

2516

شبکه

2273

دبیر خانه مرکزی

2150

رئیس اداره فارغ التحصیلان

2197

امورپایان نامه ها –مدیریت وعلوم پایه

2261

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2420

محیط زیست--مناطق بیابانی –تنوع زیستی

2190

ارشد کامپیوتر

2558

آزمایشگاه علوم پزشکی

2459

آبدارخانه آز-رازی –زیر زمین

2482

سایت دانشگاه

2440

نقلیه

2141

ثبت دانشنامه ها

2198

امورپایان نامه های انسانی وکشاورزی

2264

دانشـــکده علـوم انسـانی

داخلی

گروه مرتع وآبخیزداری

2468

تحصیلات تکمیلی معماری

2559

آزمایشگاه میکروب شناسی

2460

آبدارخانه آز-رازی طبقه چهارم

2483

مدیراداره کل ورزش

2196

انتشارات

2144

صدور دانشنامه ها

2498

امور پایان نامه های فنی ومهندسی

2462

دفتردانشکده

2325

دفترفصلنامه های نوین زراعت  

2469

ثبت نام وبرنامه ریزی

2660

آزمایشگاه میکروب شناسی

2461

آبدارخانه درمانگاه

2456

رئیس اداره تربیت بدنی

2314

انتشارات اداری

2465

گواهینامه موقت

2419

چاپخانه

2387

رئیس دانشکده

2326

گیاهان دارویی

2486

کارشناس ثبت نام

2561

انبارآزمایشگاه

2477

آبدارخانه فنی ومهندسی طبقه همکف

2580

اداره تربیت بدنی

2210

رئیس خدمات

2389

تسویه حساب فارغ التحصیلان

2199

مدیر کتابخانه

2305

معا ون دانشکده

2319

آموزش دانشکده

2253

مدیرگروه شیمی وپتروشیمی

2562

کارشناس آزمایشگاه

2478

آبدارخاته دا-فنی طبقه اول

2581

مسوول سالن پوریای ولی

2411

خدمات 

2145

تسویه حساب فارغ التحصیلان

2417

واحد فنی کتابخانه

2306

اموردانشجویی دانشکده

2328

دفترهماهنگی

2130

ارشدمکانیک وساخت وتولید

2563

کارشناس آزمایشگاه شیمی

2479

آبدارخانه فنی مهندسی طبقه دوم

2582

استخر اروند

2900

رئیس تدارکات

2146

استعلام مدارک

2418

واحد مرجع(کتابخانه)

2254

ارشد حقوق عمومی –جزا

2329

گروه ارشد-دکتری  حشره شناسی

2368

ارشد مکانیک

2564

مرکز تحقیقات وعلوم دام

داخلی

آبدارخانه فنی ومهندسی طبقه سوم

2583

دبیرخانه هیات امنا

داخلی

تدارکات

2147

تسویه حساب فارغ التحصیلان

2205

واحد فنی (کتابخانه)

2257

گروه کارشناسی حقوق

2330

گروه ارشدزراعت

2369

هیات علمی مکانیک

2565

رئیس مرکز تحقیقات وعلوم دام

2371

بانک ملی

 

رئیس دبیرخانه هیات امنا

2103

تدارکات

2148

مرکز مشا وره

2202

واحد امانت(کتابخانه)

2258

فصلنامه ادبی

2331

هیات علمی زراعت

2463

هیا ت علمی شیمی

2566

کارکنان دامپروری

2372

34130537

 

کارشناس اداری مالی

2530

رئیس انبارمرکزی

2149

مرکزمشا وره

2203

حوزه معاونت عمرانی

داخلی

اعضا هیات علمی جامعه شناسی  

2332

تولید گیاهان دارویی

2416

دبیرخانه فنی ومهندسی

2567

کارکنان دامپروری

2373

انتشارات دانشجویی

 

کارشناس پژوهش

2499

انبار مرکزی

2169

کمیته انضباطی

2204

دفتر معاونت عمرانی

2213

ارشد علوم قران وفقه ومبانی حقوق

2335

دانشکده پزشکی

داخلی

مدیرگروه صنا یع

2568

کارگران دامپروری

2398

34130652

 

کارشناس دانشجویی فرهنگی

2579

سرد خانه

2152

کمیته تخفیفات دانشجویی

2265

معاون عمرانی

2214

ارشد ادبیات فارسی

2336

معاونت دانشکده پزشکی

2501

ارشد صنایع

2569

مدیریت بخش کشاورزی

2374

 

 

حسابرسی هیات امنا

2534

رئیس جمعداری اموال

2151

اداره امور خوابگاه ها

2207

دفتر فنی

2215

کارشناس پژوهش

2337

رئیس دانشکده

2502

گروه ومجله نساجی

2570

معارفــــــــــــــــــ

داخلی

 

 

خزانه داری استان مرکزی

2160

جمعداری اموال

2285

اداره امور مشمولین

2208

دفتر فنی

2216

گروه کارشناسی زبان انگلیسی

2338

دفتررئیس دانشکده

2503

گروه کامپیوتر-الکترونیک

2571

مدیرگروه معارف

2323

 

 

هیات بازرسی ونظارت استان

2589

امورمالی دانشجویی

2153

بایگانی فارغ التحصیلان

2209

دفتر طراحی

2218

گروه ارشد زبان انگلیسی

2339

مدیر گروه پرستاری

2504

گروه وکارشناس عمران

2573

برنامه ریزی گروه معارف

2320

 

 

 

 

رئیس اداره دفترداری

2154

بایگانی فارغ التحصیلان

2403

امور پیما نهای عمرانی

2228

ثبت نام دانشکده

2340

مدیر گروه بهداشت

2505

کارشناس گروه کامپیوتر

2574

کارشناس گروه معارف

2322

 

 

معاونت برنامه ریزی

داخلی

دفترداری امورما لی

2155

دفتر بهداری

2421

رئیس تا سیسا ت

2220

اعضاء هیات علمی ادبیات

2341

اعضاءهیات علمی برادران

2506

امتحانات دانشکده فنی

2575

بســـــــــــــیج

داخلی

 

 

معاون برنامه ریزی

2533

اتوماسیون اداری

2156

پزشک برادران

2422

تاسیسا ت برق

2221

مدیر آموزش وپژوهش دانشکده

2342

مدیر گروه مامایی

2507

اموردانشجویی دانشکده فنی

2576

بسیج کارکنان

2238

 

 

دفترمعاون برنامه ریزی

2435

صدورچک

2157

پزشک خواهران

2423

تاسیسا ت برق

2223

کارشناس پژوهش

2352

مدیرگروه علوم آزمایشگاهی

2508

دفترهماهنگی دانشکده فنی

2577

بسیج اساتید

2239

 

 

کارشناس برنامه ریزی

2109

رئیس رسیدگی به اسناد

2158

دندانپزشکی

2425

تاسیسات آب          

2224

گروه تربیت بدنی

2353

کارگاه رایانه

2509

پزوهشکده شهید باکری

2578

بسیج دانشجویی برادران دا(مدیریت)

2446

 

 

کارشناس بودجه

2532

رسیدگی به اسناد وام کارکنان

2159

رئیس اداره تغذیه

2375

تاسیات استخر

2500

مدیر گروه تربیت بدنی

2354

اموردانشجویی دانشکده

2510

مسوول سخت افزاردانشکده فنی

2579

بسیج دانشجویی برادران دا(کشاورزی)

2236

 

 

آموزش نیروی انسانی

2166

رسیدگی به اسناد امورقراردادها

2443

سرپرست آشپزخانه

2376

کارگاه جوشکاری

2225

انجمن تربیت بدنی خواهران

2441

کارشناس گروه علوم آزمایشگاهی

2511

مسوول سایت دانشکده فنی

2584

بسیج دانشجویی خواهران دا(کشاورزی)

2324

 

 

کارشناس آمار

2270

امورمالی مسوول وام

2361

آشپزخانه

2377

کارگاه نقاشی

2226

کارشناس تربیت بدنی خواهران   

2442

کارشناس گروه مامایی

2512

سایت برادران دانشکده فنی

2585

بسیج دانشجویی خواهران دا(مدیریت)

2237

 

 

رئیس اداره اموراقتصاددانش بنیان

2531

رئیس اداره پرداخت هزینه ها

2161

سلف اساتید

2378

کارگاه نجاری

2227

مدیر گروه فرانسه

2343

کارشناس بالینی

2513

سایت خواهران دانشکده فنی

2586

بسیج دانشجویی علم الهدی دا-فنی

2390

 

 

رئیس اداره اموراقتصاددانش بنیان

2532

بایگا نی امورمالی

2400

انبارآشپزخانه 

2488

شیشه بری

2416

آموزش ارشد تحصیلات تکمیلی

2344

اید ئو

2514

انجمن علمی عمران

2587

پایگاه امام هادی(ع )دا-کشاورزی

2313

 

 

نمایندگی نهاد معظم رهبری

داخلی

رئیس اداره صندوق رفاه دانشجویی

2162

سلف اسا تید

2327

کارگران دفتر فنی

2415

برنامه ریزی  

2345

کارشناس گروه پرستاری

2515

ستادامتحانات

2543

هتـــــــــــــــل

داخلی

 

 

مسوول دفترنهاد

2491

صندوق رفاه دانشجویی

2163

اتوماسیون تغذیه

2452

دانشـــکده مــدیریت

داخلی

امورما لی دانشکده

2346

امتحا نا ت

2517

ستادامتحانات

2455

دفترهتل

2470

 

 

معاون دفتر نهاد

2492

صندوق رفاه دانشجویی

2167

بوفه برادران

2379

دفتر دانشکده مدیریت

2279

ارشدروانشناسی-بالینی-عمومی -مشاوره

2347

مدیر آموزش دانشکده

2518

دانشــــکده علوم پایه

داخلی

سوئیت شماره 1

2741

 

 

دفترنهاد خواهران

2493

حقوق ودستمزد هیات علمی

2164

بوفه خواهران

2380

رئیس دانشکده

2280

 

2348

برنامه ریزی وثبت نام

2519

ریاست دانشکده

2590

سوئیت شماره 2

2472