حوزه ریاست

حوزه ریاست

داخلی

دفتر ریاست

2101

دفتر ریاست

2102

کمیسیون معاملات

2103

مدیر بازرسی

2104

مدیر گزینش

2105

رئیس حقوقی وانتصابات استان

2106

امورپیگیری

2399

دفتر حراست

2107

دفتر حراست

2201

مدیر حراست

2108

دفتر امور حقوقی

2119

دفتر تایپ

2120

مدیر امور بین الملل

2121

مدیر روابط عمومی

2122

دفترروابط عمومی

2123

دفترروابط عمومی

2127

دفترخوشنویسی

2126

تالار امیرکبیر

2125

تالار فردوسی

2464

اتاق کنفرانس ساختمان شماره 1

2366

اتاق کنفرانس ساختمان شماره 1

2367

دفتر جذب هیات علمی

2182

ستاد شاهد وامورایثارگران

2426

مدیر مرکز فناوری اطلاعات

2266

دفتر مرکز رایانه

2267

مسوول سخت افزار

2268

سخت افزار

2269

مسوول شبکه

2271

خدمات آموزشی

2370

شبکه

2273

سایت دانشگاه

2440

مديراداره کل ورزش

2196

رئیس اداره تربیت بدنی

2314

اداره تربیت بدنی

2210

مسوول سالن پوریای ولی

2411

استخر اروند

2900

 

دبیرخانه هیات امنا

داخلی

رئیس دبیرخانه هیات امنا

2103

کارشناس اداری مالی

2530

کارشناس پژوهش

2499

کارشناس دانشجویی فرهنگی

2579

حسابرسی هیات امنا

2534

خزانه داری استان مرکزی

2160

هيات بازرسي ونظارت استان

2589

 

 

معاونت برنامه ریزی

داخلی

معاون برنامه ریزی

2533

دفترمعاون برنامه ریزی

2435

کارشناس برنامه ریزی

2109

کارشناس بودجه

2532

آموزش نیروی انسانی

2166

کارشناس آمار

2270

رئيس اداره اموراقتصاددانش بنيان

2531

رئيس اداره اموراقتصاددانش بنيان

2532

نمایندگی نهاد معظم رهبری

داخلی

مسوول دفترنهاد

2491

معاون دفتر نهاد

2492

دفترنهاد خواهران

2493

هم اندیشی اساتید

2494

مدیر اجرایی نهاد

2495

 

تشکل های سباسی

داخلی

تشکل های سباسی

2191

تشکل های سباسی

2192

انتظامات ونگهبانی

داخلی

مسوول انتظامات ونگهبانی

2110

انتظامات برادران

2111

انتظامات برادران

2112

انتظامات خواهران

2113

انتظامات ورودي کارکنان

2114

انتظامات دانشکده کشاورزی

2116

انتظامات دانشکده انسانی

2117

انتظامات دانشکده مدیریت

2118

انتطامات دانشکده علوم پايه

2412

انتظامات دانشکده پزشکی

2402

انتظامات دانشکده فنی

2540