امکانات و توانمندی ها

 

نشانی: اراک- میدان امام خمینی(ره)- بلوار امام خمینی(ره)-کیلومتر3 جاده خمین- شهرک دانشگاهی امیرکبیر-

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

  تلفن: 9-41324513-086 کدپستی: 9131-1-38361   

صندوق پستی: 567/38135         www.iau-arak.ac.i