واحد های استان

آدرس سایت واحدهای دانشگاهی استان مرکزی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان-10

www.iau-farahan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلیجان-7

www.iau-delijan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب-6

www.iaujasb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه-1

www.iau-saveh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه-9

www.ziau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین-2

www.iaukhomein.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق-5

www.iau-naragh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات-4

www.iaumahallat.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان-11

www.komijan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان-3

www.aiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش-8

www.iautb.ac.ir/